ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τροποποιείται το καταστατικό του συλλόγου με την επωνυμία Σύνδεσμο των Μεγαλοχωριτών – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» που έχει έδρα στη Αθήνα, του οποίου η ίδρυση έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμό 3152/1929 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναγνωρισθέντος και καταχωρηθέντος στην οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων υπ΄ αύξ. Αρ. 1281, σε Σωματείο Κοινωνικό και Εξωραϊστικό).

Άρθρο 1

Ο Σύνδεσμος έχει συσταθεί από τους Μεγαλοχωρίτες της Κωνσταντινούπολης και είχε λειτουργήσει ως αγαθοεργό Σωματείο μέχρι το έτος 1870 με την επωνυμία «το εν Κωνσταντινουπόλει Αδελφάτο των Μεγαλοχωριτών ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» από το έτος δε 1870 με την επωνυμία «η εν Κωνσταντινουπόλει Αδελφότης των Μεγαλοχωριτών ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ανέπτυξε δράση στην Κωνσταντινούπολη, όπου και η έδρα αυτού μέχρι το έτος 1929.

Δυνάμει όμως της από 24 Φεβρουαρίου απόφασης της τελευταίας μυστικής Συνέλευσης των τακτικών μελών που είχαν παραμείνει στην έδρα αυτού, στην Κωνσταντινούπολη, και της απόφασης της πρώτης Συνέλευσης που συζητήθηκε στις 24 Μαρτίου 1929 στον Πειραιά, και απαρτίστηκε από τα μέλη αυτού που ήταν εγκαταστημένα στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα προάστια αυτών, καθώς και από άλλους Μεγαλοχωρίτες, αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας αυτού στην Αθήνα και μετονομάστηκε σε «Σύνδεσμο των Μεγαλοχωριτών – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» καταρτισθέντος νέου καταστατικού.

Στις διεθνείς σχέσεις του ο σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία του στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα είναι: Association of Megalochorites “AGIA PARASKEVI”.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Η έδρα του Σωματείου είναι από το 1929 στην Αθήνα και από το έτος 1987 στα γραφεία ιδιοκτησίας του επί της οδού Μαυροκορδάτου αρ.6, στο Δήμο Αθηναίων.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σκοποί του Συνδέσμου είναι :

 1. Η μεταξύ των απανταχού Μεγαλοχωριτών και των μελών της οικογένειάς των γνωριμία και καλλιέργεια σχέσεων για την ανάπτυξη ψυχικού συνδέσμου και αισθημάτων αγάπης, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.
 2. Η μέριμνα για την υγεία και την πνευματική, ηθική και κοινωνική πρόοδο των Μεγαλοχωριτών ειδικά δε αυτών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο Μεγάλο Χωριό. Ιδία η συμβολή στην επίλυση κοινωνικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και βιοτικών προβλημάτων αυτών δια παραστάσεων προς δημόσιους φορείς και μηχανισμούς αλλά και δια συμπαραστάσεως αυτών με τους ενδεδειγμένους τρόπους στην Ελλάδα και διεθνώς.
 3. Η ενίσχυση των νέων στις προσπάθειές τους για τη μόρφωση και την επαγγελματική αποκατάσταση αυτών. Την συμβολή στην αρμονική ανάπτυξη της κοινωνικής προσωπικότητας τους και στην εν γένει ανάπτυξη του μορφωτικού, βιοτικού και πνευματικού τους επιπέδου. Την ευαισθητοποίηση των νέων ως προς τα κοινωνικά δρώμενα, τους προβληματισμούς, τις ανάγκες τους και την ενεργοποίηση τους με την ενδυνάμωση της προσωπικής τους συμμετοχής στη συνειδητοποίηση και αντιμετώπιση των αναγκών τους.
 4. Η υποβοήθηση των προσπαθειών για την Τουριστική αξιοποίηση του Μεγάλου Χωριού.
 5. Η διατήρηση των χαρακτηριστικών εθίμων, παραδόσεων, τοπίων, κλπ. όπως και η συγκέντρωση λαογραφικού υλικού και ιστορικών πληροφοριών.
 6. Η πολιτιστική καλλιέργεια των μελών του , η προστασία, διαφύλαξη, ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Χωριού, του Νομού και της ευρύτερης περιοχής.
 7. Η συλλογή, έρευνα, μελέτη και διαφύλαξη κάθε λαογραφικού, πνευματικού και υλικού αντικειμένου του Μεγάλου Χωριού, του Νομού και της ευρύτερης περιοχής και η αξιοποίηση και έκθεσή του στο Λαογραφικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού ή σε οποιονδήποτε άλλο ειδικό χώρο δημιουργηθεί στο μέλλον.
 8. Η προώθηση και η πραγμάτωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν την οικολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, τη σωματική και ψυχική υγεία και ευεξία των πολιτών και των νέων στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη με στόχο την ενεργή συμμετοχή του στα σύγχρονα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας.
 9. Η διοργάνωση συνεδριών, επιμορφωτικών σεμιναρίων εθνικού και ευρωπαϊκού χαρακτήρα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Μεγάλου Χωριού αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα στην Ελλάδα και διεθνώς.
 10. Τη διάδοση των καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων ποικίλων πιλοτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που αφορούν στην υγεία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, το περιβάλλον στο Μεγάλο Χωριό και στην Ευρυτανία αλλά και στην Ελλάδα και διεθνώς
 11. Η συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα είτε μέσω του εκάστοτε ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.), ή του εκάστοτε Παράλληλου Προγράμματος της Κυβέρνησης, είτε του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2014-2020 ή άλλου αντίστοιχου προγράμματος που τυχόν θα ισχύει.
Άρθρο 4
ΜΕΣΑ

Ο Σύνδεσμος επιτυγχάνει τους σκοπούς του με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά αναφερόμενα:

 1. Η έκδοση του περιοδικού του Συνδέσμου με τον τίτλο «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ».
 2. Η οργάνωση μορφωτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων όπως διαλέξεων, εκθέσεων, εορτών, εκδρομών, συνεστιάσεων, χορών, αγώνων κλπ.
 3. Η απόκτηση στο Μεγάλο Χωριό και στην Αθήνα των αναγκαίων, για τη λειτουργία του Συνδέσμου, ιδιόκτητων κτιρίων και ο εξοπλισμός αυτών.
 4. Η παροχή συνδρομής για την ανέγερση, επισκευή, συμπλήρωση ή μεταρρύθμιση των ναών, παρεκκλησιών, μνημείων, σχολείων, βιβλιοθηκών και λοιπών κοινής ωφέλειας κτηρίων του Μεγάλου Χωριού όπως και για τον εφοδιασμό αυτών με τα απαραίτητα έπιπλα, βιβλία και λοιπά είδη.
 5. Η εκτέλεση πάσης φύσεως κοινωφελών εξωραϊστικών και τουριστικών έργων.
 6. Η Πνευματική Στέγη Μεγάλου Χωριού που λειτουργεί σε κτίριο ιδιοκτησίας της και στην οποία λειτουργούν ως αυτοτελή τμήματα:
  α)  Η Βιβλιοθήκη
  β)  Η αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων
  γ)  Το Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο του Μεγάλου Χωριού και
  δ)  Το Εκθετήριο – Πωλητήριο Μουσείου.
  Το Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού έχει έδρα στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας και στεγάζεται στο ιδιόκτητο κτήριο της Πνευματικής Στέγης του Μεγάλου Χωριού που βρίσκεται στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας και έχει δική του σφραγίδα.
  Το Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού έχει ως σκοπό την συγκέντρωση και αξιολόγηση, ταξινόμηση και συντήρηση παντός είδους αντικειμένου από το απώτερο και άμεσο παρελθόν στην διατήρηση της ιστορικής, πνευματικής και λαογραφικής μνήμης του χωριού μας, της ευρύτερης περιοχής της Ευρυτανίας και γενικότερα της Ελλάδας.
  Το Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού θα βρίσκεται πάντοτε υπό την εποπτεία του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών.
  Ειδικότερα το Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού για την πραγμάτωση του σκοπού του θα μπορεί :
  Ì     Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικά σεμινάρια.
  ÌÌ    Να συγκεντρώνει κειμήλια τοπικού ενδιαφέροντος, χειρόγραφα, έντυπα, φωτογραφίες, είδη λαϊκής τέχνης και άλλα σχετικά με τα παραπάνω.
  ÌÌÌ   Να συγκεντρώνει λαϊκές φορεσιές, έπιπλα, έργα λαϊκής τέχνης του Χωριού του Νομού και της ευρύτερης περιοχής.
  ÌV   Να διοργανώνει ή να φιλοξενεί εκθέσεις λαογραφικού- ιστορικού περιεχομένου ή παραπλήσιου σκοπού.
 7. Η απονομή βραβείων σε διακριθέντες μαθητές και σπουδαστές και η χορήγηση υποτροφιών σε αυτούς εξ’ αυτών που είναι οικονομικά ασθενέστεροι και η εν γένει ενίσχυση είτε χρηματική είτε με τη μορφή διπλώματος ή επαίνου σε οποιαδήποτε προσπάθεια έχει σκοπό την προβολή του Μεγάλου Χωριού.
 8. Η σύσταση ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή μελών του Συνδέσμου αλλά και ειδικών επιστημόνων.
 9. Η προβολή των απόψεων και των επιδιώξεων του Συνδέσμου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους κοινωνικούς φορείς και τους πολιτικούς οργανισμούς.
 10. Συνεργασία με άλλα Σωματεία, ελληνικά και ξένα, τα οποία εργάζονται για παρεμφερείς σκοπούς.
 11. Συνεργασία με κρατικούς φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και άλλους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου συναφών με τους σκοπούς του Συλλόγου αρμοδιοτήτων.
 12. Συμμετοχή σε κοινοτικά αναπτυξιακά, επιστημονικά και άλλα προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία Μουσείων.
 13. Η ιεράρχηση των επιδιώξεων που αναφέρονται ως ανωτέρω στο άρθρο αυτό ενεργείται εντός των ορίων των πιστώσεων που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση για των ετήσιο Προϋπολογισμό, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των εγκρίσεων – χορηγήσεων εκ του ΠΔΕ, των διαφόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ή Σ.Ε.Σ.) καθώς και του HORIZON 2014-2020
Άρθρο 5

Καθ’ ένας που αποδέχεται τους σκοπούς του Συνδέσμου, κατόπιν έγγραφης ή προφορικής αίτησής του προς το Δ.Σ. εγγράφεται και καθίσταται μέλος τηρουμένων των κατωτέρω διατάξεων.

Άρθρο 6

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Αυτά για οποιαδήποτε υπόθεση οφείλουν ν’ απευθύνονται εγγράφως προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Άρθρο 7

Τακτικά μέλη γίνονται όσοι έχουν γεννηθεί ή κατάγονται από το Μεγάλο Χωριό ή έχουν εγκατασταθεί μόνιμα σε αυτό ή που έχουν αποκτήσει δεσμό με αυτό κατόπιν γάμου και διαμένουν απανταχού στην Ελλάδα και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αυτά, με την εγγραφή και καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, με ολόκληρη την ετήσια συνδρομή, έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται, για να εκλέγουν όμως, πρέπει να έχουν διατελέσει, ως τακτικά μέλη για χρονικό διάστημα, πλέον του ενός (1) έτους. Δεν εκλέγονται μέλη όσοι δεν έχουν ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους, ούτε μπορούν να συμμετέχουν στο ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο μέλη που συνδέονται με συγγένεια αδελφών ή πατέρα ή υιών.

Άρθρο 8

Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται οι απανταχού εκτός Ελλάδας Μεγαλοχωρίτες, οι οποίοι εφόσον εγκατασταθούν στην Ελλάδα θεωρούνται αυτοδίκαια τακτικά μέλη. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη όταν παρουσιάζονται στις συνελεύσεις λογίζονται αυτοδίκαια τακτικά μέλη.

Άρθρο 9

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τις συνελεύσεις μετά από πρόταση του Δ.Σ., πρόσωπα που διαπρέπουν στην κοινωνία ή που έχουν ευεργετήσει το Σύνδεσμο και μπορούν με την ηθική επιρροή τους να συντελέσουν στην προαγωγή του έργου αυτού. Αυτά δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομής και μπορούν και παρίστανται απλώς στις Συνελεύσεις, να μετέχουν στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 10
 1. Τα τακτικά και τα αντεπιστέλλοντα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής πέντε (5,00) ΕΥΡΩ.
 2. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής δεκαοκτώ (18,00) ΕΥΡΩ η οποία καταβάλλεται από τα εγγραφόμενα μέλη συγχρόνως με την εγγραφή τους, από τα λοιπά δε τακτικά μέλη εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η συνδρομή ή εντός του επόμενου έτους μετά από απόφαση του Δ.Σ.
 3. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ ή σε ισόποσο του νομίσματος της χώρας κατοικίας τους. Η συνδρομή των αντεπιστελλόντων μελών καταβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζει η παρ. 2, με απόφαση δε του Δ.Σ. δύνανται να αυξομειώνονται τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.
  Οι φοιτητές που εγγράφονται μέλη του Συνδέσμου και για όσο χρονικό διάστημα φέρουν την ιδιότητά τους υποχρεούνται να καταβάλουν το μισό της ετήσιας συνδρομής δηλαδή και εννέα (9,00) ΕΥΡΩ.
 4. Μέλη που δεν καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή εντός της προθεσμίας που ορίζει η παρ. 2 του παρόντος δεν μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
 5. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συνδέσμου αυτός που έχει στερηθεί αυτοδικαίως ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης, των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων και εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
Άρθρο 11

Κάθε μέλος που διανύει την στρατιωτική του υπηρεσία ή κληρωτός ή έφεδρος δεν καταβάλλει την συνδρομή του στο ταμείο, έχει δε μόνο τα δικαιώματα να ψηφίζει και να εκλέγει όχι δε και να εκλέγεται. Εντός εξαμήνου από την απόλυσή του από τις τάξεις του στρατού οφείλει να καταβάλει την τρέχουσα ετήσια συνδρομή.

Άρθρο 12
 1. Μέλος που δεν καταβάλλει τη συνδρομή του εντός της προθεσμίας που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 10 μπορεί να διαγραφεί από το Μητρώο των Μελών του Συνδέσμου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος που η διαγωγή του κριθεί από την Συνέλευση απρεπής και απάδουσα στην υπόληψη και στο σκοπό του Συνδέσμου μετά προηγούμενή του απολογία ή μη προέλευσή του προς απολογία εντός της προθεσμίας που του τάχθηκε διαγράφεται από το Μητρώο αυτού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Τα μέλη που διαγράφονται για οιανδήποτε αιτία, κατόπιν αίτησης αυτών μπορούν να επαναγραφούν κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 13

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους του Συνδέσμου το Δ.Σ., αφού λάβει έγκαιρα γνώση με πρόσκληση του προέδρου, συνοδεύει την κηδεία αυτού, καταθέτοντας στεφάνι και διαβιβάζει έγγραφα στην οικογένεια του αποβιώσαντα τα συλλυπητήρια του Συνδέσμου. Αν ο αποβιώσας τυγχάνει μέλος του Δ.Σ. ή διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου ή πρόσφερε ιδιαίτερες υπηρεσίες στον Σύνδεσμο, το Δ.Σ. εκτάκτως αποφασίζει να απονεμηθούν στον αποβιώσαντα τιμές εκ μέρους του Συνδέσμου.

Άρθρο 14

Αυτοί που με οποιοδήποτε τρόπο υλικό, πνευματικό ή ηθικό προσφέρουν τις υπηρεσίες στο Σύνδεσμο και στο Μεγάλο Χωριό ανακηρύσσονται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης δωρητές, ευεργέτες ή μεγάλοι ευεργέτες.

Το Δ.Σ του Συνδέσμου θα έχει την δυνατότητα, αν το επιθυμεί, εκτός από την πνευματική και ηθική προσφορά των ατόμων που προτείνει για δωρητές, ευεργέτες και μεγάλους ευεργέτες να θέτει και χρηματικά όρια για την ανάδειξη αυτών. Στην περίπτωση αυτή το όριο για να ανακηρυχθεί κάποιος δωρητής ορίζεται στο ποσό των (10.000)ΕΥΡΩ, για να ανακηρυχθεί κάποιος ευεργέτης ορίζεται το ποσό των (30.000)ΕΥΡΩ και για να ανακηρυχθεί κάποιος μεγάλος ευεργέτης ορίζεται το ποσό των (30.000)ΕΥΡΩ και άνω. Τα ονόματά τους δε, αναγράφονται σε ιδιαίτερους για κάθε τάξη πίνακες που αναρτώνται στα γραφεία του Συνδέσμου.

Άρθρο 15
 1. Ο Σύνδεσμος αποτελεί Νομικό πρόσωπο, το οποίο αντιπροσωπεύεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού και το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και από τρεις Συμβούλους.
 2. Το Δ.Σ. διοικεί το Σύνδεσμο όσο αφορά όλες του τις σχέσεις και ρυθμίζει όλα όσα αφορούν το Σύνδεσμο εκτός από όσα ανάγονται στη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης).
Άρθρο 16
 1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής. Μέχρι του διορισμού η εκλογή νέας διοίκησης και ανάληψης των καθηκόντων της η παλαιά διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου.
 2. Αποκλείεται από τη διοίκηση του Σωματείου μέλος που έχει στερηθεί αυτοδικαίως ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης των πολιτικών του δικαιωμάτων και εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
 3. Μέλος της διοίκησης του Σωματείου δεν μπορεί να παρέχει επ’ αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτει με αυτό συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου προμήθειας ή οιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείου.
Άρθρο 17

Το Δ.Σ εκτός από τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που αναφέρονται στα δύο (2) προηγούμενα άρθρα, δικαιούται ειδικότερα και τα ακόλουθα:

 1. Να αποφασίζει για την σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνελεύσεων.
 2. Να διορίζει και να παύει Επιτροπές εκ τακτικών μελών ή συμβούλων είτε εξ’ αμφοτέρων ή εξ’ αντεπιστελλόντων μελών και να αναθέτει σ’ αυτούς τη μελέτη ορισμένων θεμάτων ή και τη διεξαγωγή ορισμένων υποθέσεων του Συνδέσμου τόσο εντός της έδρας όσον και εκτός αυτής. Ειδικότερα όσον αφορά την λειτουργία των τμημάτων της Πνευματικής Στέγης και ειδικότερα την λειτουργία του Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου, το Δ.Σ. του Συνδέσμου θα ορίζει πενταμελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών, ένα μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών, δύο από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου που θα προτείνονται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών και από ένα μεγάλο ευεργέτη του Λαογραφικού-Ιστορικού Μουσείου Μεγάλου Χωριού που επίσης θα προτείνεται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών. Η παραπάνω επιτροπή θα φροντίζει αποκλειστικά για την οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία αυτού κατανέμοντας κατά την κρίση της και κατά τις ανάγκες τις αρμοδιότητες κάθε μέλους της επιτροπής.
 3. Να διορίζει και να παύει αντιπροσώπους του Συνδέσμου για την επικοινωνία με τα κατά τόπους μέλη και την είσπραξη της συνδρομής αυτών.
 4. Στην περίπτωση εκτέλεσης από τον Σύνδεσμο έργων στο Μεγάλο Χωριό, που αναφέρονται στο σκοπό αυτό να διορίζει τριμελή εποπτική επιτροπή από τακτικά μέλη εκ των οποίων δύο (2) κατά προτίμηση εμπειρογνώμονες και ελλείψει τοιούτων εκ των τυχόν εμπειρογνωμόνων μεταξύ των λοιπών κατοίκων της περιφέρειας. Να αναθέτει την εποπτεία της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Δ.Σ. Η εκτέλεση έργων των οποίων η προϋπολογισθείσα από τον Σύνδεσμο υλική δαπάνη είναι μικρότερη από χίλια (1.000,00)ΕΥΡΩ επιτρέπεται με απόδοση λογαριασμού από τους εκάστοτε αντιπροσώπους του Συνδέσμου στο Δ.Σ., προκειμένου περί έργων που έχουν προϋπολογισθεί για ολικό ποσό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000,00)ΕΥΡΩ επιτρέπεται η εκτέλεση κατόπιν μειοδοτικών δημοπρασιών που ενεργούνται νόμιμα από επιτροπή που διορίζεται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου, υπό του οποίου κατακυρώνονται ή ακυρώνονται αυτές. Προκειμένου περί αγοράς ακινήτου οιασδήποτε αξίας ή κινητού αξίας μεγαλύτερης των είκοσι χιλιάδων (20.000,00)ΕΥΡΩ απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Να καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου.
 6. Να διορίζει νομικό σύμβουλο του Συνδέσμου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
 7. Να ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Συνδέσμου.
 8. Να διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συνδέσμου ή για το Λαογραφικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού και να συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα φυσικά ή νομικά που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύνδεσμο.
Άρθρο 18
 1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων κατά την συνεδρίαση σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι τακτικές, συγκαλούνται δε μόνο μία (1) φορά το μήνα και έκτακτες κάθε φορά που είναι ανάγκη. Εάν ο Πρόεδρος αμελήσει να συγκαλέσει σε τακτική ή έκτακτη Συνεδρίαση, συγκαλείται τούτο εφόσον τρία (3) από τα μέλη το ζητήσουν εγγράφως, από τον Γενικό Γραμματέα και προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος, γίνεται δε μνεία περί τούτου στα πρακτικά.
 2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει τέσσερεις (4) συνεχείς Συνεδριάσεις αδικαιολόγητα αυτού καλείται σε έγγραφη απολογία εντός πέντε ημερολογιακών (5) ημερών ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου επί αποδείξει. Αν η δικαιολογία του κριθεί ανεπαρκής κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται αμέσως, με το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. Εάν δεν απαντήσει στην ως άνω πρόσκληση επί αποδείξει κηρύσσεται έκπτωτο άνευ ετέρου και ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.
Άρθρο 19

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται του Δ.Σ. και των Συνεδριάσεων αυτού. Συγκαλεί το Δ.Σ. και τις συνελεύσεις σε συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη αυτών δίδει το λόγο κατά σειρά στους αιτούντες και αφαιρεί το λόγο σε όσους παρεκτρέπονται, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία, εκδίδει και επικυρώνει κάθε αντίγραφο οιουδήποτε εγγράφου του Συνδέσμου και εκπροσωπεί αυτόν σε όλες τις υποθέσεις και σχέσεις ενώπιον κάθε αρχής και παντός δικαστηρίου και προς κάθε τρίτο, υποβάλει δε στην οικεία εποπτική αρχή τα οριζόμενα από το Νόμο στοιχεία. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται, ή απουσιάζει αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας από τους Συμβούλους με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 20

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το βιβλίο μητρώου των μελών του Συνδέσμου στο οποίο γράφει αυτά κατά αύξοντα αριθμό, επάγγελμα, διεύθυνση.

Αναλαμβάνει όλη τη γραφική υπηρεσία του Συνδέσμου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, εντάλματα και αποδείξεις πληρωμής, συντάσσει πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Συνελεύσεων, τα οποία υπογράφει με τον Πρόεδρο, καταρτίζει έγκαιρα, τον ετήσιο προϋπολογισμό τον οποίο υποβάλλει προς ψήφιση στη συνέλευση και φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συνδέσμου.

Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται για αυτό από το Δ.Σ.

Άρθρο 21
 1. Ο Ταμίας επιμελείται της είσπραξης κάθε εσόδου του Συνδέσμου, ειδικά δε για την είσπραξη των ετήσιων συνδρομών των μελών μπορεί να προσλάβει εισπράκτορα της εκλογής του και με την ατομική του ευθύνη με αμοιβή κατ’ ανώτερο όριο 25% επί των εισπράξεων τούτων.
  Τηρεί τακτικά τα βιβλία της διαχειρίσεώς του για την οποία και ευθύνεται προσωπικά, και δίνει για κάθε τι λόγο στο Δ.Σ. Υπογράφει τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης των ετήσιων συνδρομών ή άλλων εισοδημάτων του Συνδέσμου. Υποβάλλει κάθε έτος τον απολογισμό του Ταμείου του Συνδέσμου μόνος του ή δια του Προέδρου στην τακτική συνέλευση. Κάθε μήνα δε υποβάλλει συνοπτική κατάσταση στο Δ.Σ.
  Ενεργεί τις αναγκαίες πληρωμές του Συνδέσμου και λαμβάνει τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις των δικαιούχων. Τα βιβλία που τηρεί ο Ταμίας είναι το Ημερολόγιο Ταμείου και το Καθολικό.
  Ο Ταμίας δύναται να συναλλάσετε με τους προμηθευτές υλικών και παροχής υπηρεσιών του Συνδέσμου εκτός από μετρητά και μέσω Διαδικτυακών Τραπεζικών συναλλαγών ( Internet Banking).
 2. Σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Ταμείο τηρείται λογαριασμός, στον οποίο ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00)ΕΥΡΩ.
Άρθρο 22

Για την καλύτερη λειτουργία του Συνδέσμου μπορεί το Δ.Σ. να διορίζει άμισθα ή επ’ αμοιβή σ’ ένα από τα τακτικά μέλη την ανάθεση διαφόρων εργασιών που έχουν σχέση με την λειτουργία και διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων του Συνδέσμου.

Άρθρο 23

Οι συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου είναι τακτικές και έκτακτες βρίσκονται δε αυτές σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) από τακτικά μέλη του Συνδέσμου εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο, οι δε αποφάσεις αυτών λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία.

Αν δεν σχηματιστεί απαρτία στην πρώτη συνέλευση συγκαλείται και πάλι η συνέλευση εντός οκτώ (8) ημερών, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν παρίστανται σ’ αυτή.

Προ της ημερησίας διατάξεως κάθε συνελεύσεως αναγιγνώσκονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης.

Τακτική συνέλευση συγκαλείται μία (1) φορά κάθε έτος και εντός του πρώτου τριμήνου αυτού. Μία (1) εβδομάδα πριν από την σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης του τρίτου έτους για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. πρέπει τα ονόματα των υποψηφίων να έχουν ανακοινωθεί στην έδρα του Συνδέσμου ώστε να μπορεί οποιοδήποτε μέλος να λάβει γνώση αυτών.

Για την τροποποίηση του σκοπού της λειτουργίας των τμημάτων της Πνευματικής Στέγης Μεγάλου Χωριού καθώς και τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία να έχει απαρτία του μισού (1/2) των μελών και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας γνώση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής εγκρίνει τον απολογισμό της διαχείρισης του προηγούμενου έτους όπως και τον προϋπολογισμό του έτους που αρχίζει, ενημερώνεται επί των πεπραγμένων του Δ.Σ. συζητεί επί των υποβαλλομένων από το Δ.Σ. ή των Μελών του Συνδέσμου προτάσεων ή ανακοινώσεων και αποφαίνεται για κάθε θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα αυτής.

Άρθρο 24

Κατά την τακτική συνέλευση του τρίτου έτους μετά τον απολογισμό και την λογοδοσία του Δ.Σ. ορίζεται απ’ αυτή μεταξύ των παρόντων τακτικών μελών Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από ένα (1) πρεσβύτερο μέλος και δύο (2) νεότερα και προεδρεύει πάντα το πρεσβύτερο μέλος.

Αμέσως δε παραχωρείται η Προεδρία του Δ.Σ. στο παραπάνω καταρτισθέν προσωρινό προεδρείο της Εφορευτικής Επιτροπής και αρχίζει με την επίβλεψη και ενώπιων της η ψηφοφορία από τα τακτικά μέλη για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Κάθε ένα από τα παρόντα τακτικά μέλη που λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία εκτός από την προσωπική του ψήφο μπορεί, εφόσον έχει την σχετική πληρεξουσιότητα – εξουσιοδότηση, να ψηφίσει για ένα (1) ακόμη μόνο τακτικό μέλος.

Αφού λήξει η ψηφοφορία αρχίζει η διαλογή από την Εφορευτική Επιτροπή και αφού αναγνωστούν μεγαλόφωνα τα ονόματα που είναι σε καθένα ψηφοδέλτιο, από το νεότερο μέλος αυτής, ενώ ένα άλλο μέλος αυτής, σημειώνει σε χαρτί δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου με σταυρό τις ψήφους που λαμβάνει. Αφού τελειώσει η διαλογή οι σχετικώς πλειοψηφίσαντες επτά (7) πρώτοι αποτελούν το Δ.Σ. του οποίου αναπληρωματικά μέλη είναι οι πρώτοι επιλαχόντες κατά σειρά.

Σε περίπτωση ισοψηφίας το ζήτημα λύνεται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή με κλήρο μεταξύ των ισοψηφησάντων. Τελικά συντάσσεται σχετικό πρακτικό που επικυρώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 25

Μετά την εκλογή, το Δ.Σ. συνέρχεται μετά από οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του και προβαίνει στην σύστασή του σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Μετά παρέλευση τριών (3) εργασίμων ημερών από την σύστασή του σε σώμα με πρόσκληση του Προέδρου συνέρχεται με το προκάτοχο Δ.Σ. και παραλαμβάνει από αυτό τα αρχεία, την σφραγίδα και την εν γένει περιουσία του Συνδέσμου αναλαμβάνοντας έτσι τη Διοίκηση αυτού.

Το Δ.Σ. με την ανάληψη της Διοίκησης του Συνδέσμου αναγγέλλει στα μέλη την σύστασή του σε σώμα δια του τύπου ή με επιστολές, στις τράπεζες δε που υπάρχει κατατεθειμένη περιουσία του Συνδέσμου ή και σε ιδιώτες που έχουν σχέση με αυτή κοινοποιεί τον καταρτισμό του με ιδιαίτερα έγγραφα με τις ιδιόχειρες υπογραφές καθενός μέλους του.

Άρθρο 26

Έκτακτες συνελεύσεις συγκαλούνται κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη την οποία κρίνει το Δ.Σ. ή με την έγγραφη αίτηση τριάντα (30) τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, στην οποία πρέπει να αναφέρονται ή μνημονεύονται ρητά τα προς συζήτηση θέματα.

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται όπως εντός διαστήματος δέκα πέντε εργασίμων (15) ημερών συγκαλέσει την έκτακτη συνέλευση.

Άρθρο 27

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τακτικά μέλη του συνδέσμου τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα για τις αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή των μελών εκλέγει τον Πρόεδρό της ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.
Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με την διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου ,ιδιαιτέρως ελέγχει αν οι πράξεις αυτές είναι σύννομες κατά τον Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα σχετικά με τις εργασίες της ,κυρίως δε οι εκθέσεις τις οποίες συντάσσει μετά τον διαχειριστικό έλεγχο τον οποίο διενεργεί.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή προσκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της σύγκλησης της τακτική συνέλευσης και οπωσδήποτε μετά τη λήξη εκάστου διαχειριστικού έτους.

Οφείλει δε εντός πέντε (5) ημερών από της συγκλήσεως της να προσέλθει και αφού τεθούν από το Δ.Σ. στη διάθεσή της όλα τα στοιχεί που ζήτησε, να ελέγξει την ετήσια χρηματική διαχείριση του Συνδέσμου και να υποβάλλει σχετική έκθεση του πορίσματός της στην τακτική συνέλευση προς έγκριση αυτής από την Γενική Συνέλευση.

Αν δεν προσέλθει η Εξελεγκτική Επιτροπή κηρύσσεται αυτή έκπτωτη αυτοδίκαια, οπότε το Δ.Σ. συγκαλεί στη θέση αυτής τρία (3) τακτικά μέλη του Συνδέσμου, τα οποία απαρτίζουν την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 28

Η περιουσία του Συνδέσμου και οι πόροι αυτοί που ανήκουν στο Σύνδεσμο και όχι στα μέλη του είναι :

 1. Οι καταθέσεις σε μετρητά, τα χρεόγραφα σε Τράπεζες με τους τόκου αυτών.
 2. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών.
 3. Οι προσφορές δωρητών και ευεργετών.
 4. Οι εισπράξεις από καθιέρωση λαχείου και διοργάνωση χορών, εορτών και θεατρικών παραστάσεων και γενικά από κάθε είδους εκδήλωση.
 5. Κληροδοτήματα και κάθε είδους παροχές και επιχορηγήσεις εκ μέρους του Δημοσίου, Ιδιωτών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και ΟΤΑ.
 6. Η Ιδιόκτητη Πνευματική Στέγη Μεγάλου Χωριού, όπου στεγάζεται, το Λαογραφικό- Ιστορικό Μουσείο, η Βιβλιοθήκη και η Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων.
 7. Το εισιτήριο των επισκεπτών για την είσοδό τους στο Λαογραφικό-Ιστορικό Μουσείο.
 8. Οι εισπράξεις από το πωλητήριο του Μουσείου.
 9. Από οποιαδήποτε άλλη αιτία προσφορά χρημάτων ή είσπραξη από διάθεση αντικειμένων.
 10. Οι εκάστοτε επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις ΠΔΕ, των διαφόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ή Σ.Ε.Σ.) καθώς και του HORIZON 2014-2020.
 11. Τα ακίνητα που ανήκουν στον Σύνδεσμο και τα εισοδήματα που τυχόν αυτά έχουν.
Άρθρο 29

Δαπάνες του Συνδέσμου είναι τα κονδύλια που αναφέρονται στον ετήσιο προϋπολογισμό που ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση απαγορευμένης ρητά κάθε άλλης δαπάνης που δεν αναφέρονται σε αυτόν.

Άρθρο 30

Κάθε χρηματικό ποσό, από τις κάθε είδους εισπράξεις του Συνδέσμου κατατίθεται σε ενιαίο λογαριασμό επ’ ονοματί του, σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες της Ελλάδος, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. Ο Ταμίας του Συνδέσμου μπορεί να κρατάει στα χέρια του ποσό μέχρι χίλια (1.000,00)ΕΥΡΩ. Από τα ετήσια τακτικά εισοδήματα (δικαιώματα εγγραφής, συνδρομών και δωρεών κλπ) ποσοστό 10% παραμένει ως αποθεματικό κεφάλαιο, το δε υπόλοιπο 90% διατίθεται για τις ανάγκες και τους σκοπούς του Συνδέσμου, με βάση το εγκεκριμένο κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση προϋπολογισμό.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να επενδυθεί το αποθεματικό κεφάλαιο σε ακίνητα κρατικά ομόλογα ή μετοχές εισαγμένων στο Χρηματιστήριο, τα οποία θα κατατίθενται προς φύλαξη επ’ ονόματι του Συνδέσμου σε θυρίδα αναγνωρισμένης Τράπεζας. Με την ίδια διαδικασία γίνεται η εκποίηση αυτών. Προαιρετικές εισφορές στο Σύνδεσμο για εκτέλεση κοινωφελών έργων στο Μεγάλο Χωριό δεν υπόκεινται σε κράτηση υπέρ του αποθεματικού κεφαλαίου, αλλά διατίθενται εξ ολοκλήρου για το έργο που προσφέρθηκαν. Πραγματοποιείται δε η εκτέλεση του έργου τούτου σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού περί εκτέλεσης έργων, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., αφού κριθεί από αυτό ότι συμπληρώθηκε το απαιτούμενο ποσό της ολικής δαπάνης για το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί.

Σε περίπτωση που το έργο, για το οποίο προσφέρθηκαν οι προαιρετικές εισφορές και δωρεές, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διάθεση ολόκληρου ή μέρους του ποσού προς εκτέλεση άλλου κοινωφελούς έργου στο Μεγάλο Χωριό.

Για όλα αυτά τηρούνται χωριστές μερίδες στα διαχειριστικά βιβλία από τον Ταμία του Συνδέσμου.

Άρθρο 31

Την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους κλείνουν όλοι οι λογαριασμοί του Συνδέσμου και όλη η διαχείριση αυτού, συντάσσεται δε ο απολογισμός αυτής που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32

Ο Σύνδεσμος έχει στην κατοχή του κυκλική σφραγίδα, που φέρει γύρωθεν με κεφαλαία γράμματα τις λέξεις «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΩΝ – Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» στο μέσο δε την εικόνα της Αγίας Παρασκευής και τη χρονολογία ιδρύσεως 1870. Μπορεί δε να έχει και Λάβαρο ή Σημαία με την εικόνα της Αγίας Παρασκευής και την επωνυμία του Συνδέσμου με το έτος ίδρυσής του 1870.

Άρθρο 33

Η επίσημη εορτή του Συνδέσμου ορίζεται η 26η Ιουλίου ημέρα μνήμης της Οσιομάρτυρας Αγίας Παρασκευής προστάτιδος του Συνδέσμου.

Άρθρο 34

Η συνεργασία του Συνδέσμου για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού του, επιτρέπεται με κάθε άλλο αναγνωρισμένο Σωματείο ή Οργάνωση, με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 35

Όταν ο αριθμός των μελών του Συνδέσμου μειωθεί σε λιγότερα από είκοσι (20) ο Σύνδεσμος διαλύεται.

Το ενεργητικό που απομένει μετά την εκκαθάριση, υπόλοιπο της περιουσίας του, διατίθεται σε άλλο Σωματείο ή Ίδρυμα Μεγαλοχωριτών ή στο Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού και αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Μεγάλου Χωριού Ευρυτανίας στη γενέτειρα και τόπο καταγωγής των μελών αυτού σύμφωνα με την επιθυμία των αειμνήστων ιδρυτών.

Άρθρο 36

Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου περί Σωματείων καθώς και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου, οι οποίοι και υπερισχύουν από το παρόν καταστατικό, και θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με αυτό.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα τριάντα έξι (36) μετά τις τροποποιήσεις, εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΛΙΑΝΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΪΔΑΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΡΙΤΣΙΟΛΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΑ
ΚΩΝ/ΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ