Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου,

  • Τα τακτικά και τα αντεπιστέλλοντα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής πέντε (5,00) ΕΥΡΩ.
  • Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής όπως καθορίζεται δεκαοκτώ (18,00) ΕΥΡΩ η οποία καταβάλλεται από τα εγγραφόμενα μέλη συγχρόνως με την εγγραφή τους, από τα λοιπά δε τακτικά μέλη εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η συνδρομή ή εντός του επόμενου έτους μετά από απόφαση του Δ.Σ.
  • Τα αντεπιστέλλοντα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής, που ορίζεται για τα τακτικά μέλη. Στα εγκατεστημένα στην περιφέρεια του Μεγάλου Χωριού τακτικά μέλη το ποσό της ετήσιας συνδρομής ορίζεται στο ήμισυ της ισχύουσας.
  • Τα αντεπιστέλλοντα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ ή σε ισόποσο του νομίσματος της χώρας κατοικίας τους. Η συνδρομή των αντεπιστελλόντων μελών καταβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζει η παρ. 2 με απόφαση δε του Δ.Σ. δύνανται να αυξομειώνονται τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Οι φοιτητές που εγγράφονται μέλη του Συνδέσμου και για όσο χρονικό διάστημα φέρουν την ιδιότητά τους καθώς και αυτά που είναι αποδεδειγμένα οικονομικά ασθενείς υποχρεούνται να καταβάλουν το μισό της εγγραφής και ετήσιας συνδρομής δηλαδή δυόμιση (2,50) και εννέα (9,00) ΕΥΡΩ αντίστοιχα.
  • Μέλη που δεν καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή εντός της προθεσμίας που ορίζει η παρ. 2 του παρόντος δεν μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
  • Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συνδέσμου αυτός που έχει στερηθεί αυτοδικαίως ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης, των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων και εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.